Please wait...

Continue shoppingView cart & checkout

Toegevoegd aan mandje:

{{var product.name}}

New Products

3 Item(s)

Continue shopping
View cart & checkout

KLANTENSERVICE

BESTELLEN
Besteld via de website op werkdagen voor 15.00 uur betekent dezelfde dag verzonden met POST.NL. Als je pakket is ingepakt ontvang je de track & trace link. Is je pakket erg groot of erg zwaar dan kan het zijn dat dit met een andere vervoerder wordt verstuurd. Hiervan krijg je uiteraard ook een track & trace link gestuurd.

BETALEN
Betalingen op de website gaan via Multisafepay. Hier kun je kiezen uit een aantal betalingsmogelijkheden afhankelijk van het land waar je woont, waaronder bijvoorbeeld Ideal, creditcard of Paypal.

RUILEN
Niet precies het artikel gekregen dat je verwachtte? Natuurlijk mag je ruilen. Bel ons op 0464496100 of mail ons op info@meijers.com en dan zorgen we ervoor dat je snel het gewenste artikel thuisgestuurd krijgt.

RETOURNEREN
Je mag altijd je bestelling terugsturen binnen 30 dagen. Voorwaarde hiervoor is dat het artikel niet gebruikt mag zijn, in nieuwstaat is en in de originele verpakking zit. Alles in orde? Dan krijg je het bedrag zo snel mogelijk van ons terug, via de wijze waarop je ook betaald hebt.

GARANTIE EN REPARATIE
Op alle artikelen zit natuurlijk fabrieksgarantie.
Is er iets mis? Neem contact met ons op en dan maken we dat zo snel mogelijk voor je in orde.

BEREIKBAARHEID

TELEFONISCH
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag, van 08.30 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 046 4496100. Buiten deze tijden kun je een voicemail bericht achterlaten, wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

WHAT’S APP
Stuur een berichtje naar 0618827728 en dan hoor je snel van ons.

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn geopend van maandag - vrijdag van 08.30-17.00 uur.

ONS ADRES
L.M. Meijers. b.v.
Kokkelertstraat 6
6116 AR Roosteren

 

ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN

L.M. Meijers b.v. te Roosteren

1. Definities
In deze algemene voorwaarden zal de volgende betekenis worden toegekend aan de navolgende woorden, tenzij uit het verband waarin deze worden gebruikt blijkt, dat daaraan een andere betekenis moeten worden gehecht.

Meijers: L.M. Meijers b.v. gevestigd te Roosteren en handelend onder de naam MEIJERS.

Opdrachtgever: degene die al dan niet voor zichzelf met Meijers een overeenkomst heeft gesloten tot levering van goederen en/of diensten, alsmede eenieder die door of in verband met een door Meijers gesloten overeenkomst in een rechtsverhouding tot Meijers komt te staan.

2. Toepasselijke voorwaarden
Op alle overeenkomsten tussen Meijers en opdrachtgever zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing, met uitsluiting van eventuele door de opdrachtgever c.q. wederpartij van toepassing verklaarde voorwaarden. Bij afwijking tussen Nederlandse tekst en een vertaling daarvan is de Nederlandse tekst bindend.

3. Prijsopgave
Alle prijzen vermeld in brochures, folders e.d. zijn richtprijzen, die gelden indien en voor zover de voorraad strekt. Bestellingen op basis van brochures, folders e.d. worden uitgevoerd tegen de bij bestelling opgegeven prijzen, binnen de daarvoor gestelde termijn. Slechts schriftelijk gedane prijsopgaven zijn bindend. Prijsopgaven, anders dan gedaan ter zake van bestellingen dan bovengenoemd, zijn acht dagen bindend. Prijsaanduidingen en aanbiedingen in de webwinkel zijn inclusief BTW.

4. Overeenkomsten
Voor de totstandkoming van een overeenkomst is een schriftelijke opdrachtbevestiging nodig. Een overeenkomst is eerst dan tot stand gekomen, indien deze binnen 8 dagen door Meijers schriftelijk is bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht door Meijers is begonnen.

5. Levering
Alle door Meijers opgegeven leveringstermijnen zijn geschatte termijnen en zullen nimmer beschouwd worden als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Verzendkosten zijn afhankelijk van het orderbedrag en het land van bestemming. Tijdens het order proces kunt u de verzendkosten berekenen. Op aanbiedingen kunnen afwijkende regels gelden, die dan uitdrukkelijk vermeld worden.

6. Retouren
Als een levering niet aan uw voorwaarden voldoet kunt u deze voldoende gefrankeerd binnen 30 dagen retour sturen. Neem eerst contact met ons op, alleen zendingen met een retournummer, worden in ontvangst genomen. Voor terugbetaling dient het product in originele onbeschadigde verpakking, ongebruikt en in ongeschonden staat te zijn. Meijers behoudt zich het recht om kosten van verzending en indien gebruik gemaakt van creditcardmaatschappij (3-4%) in aftrek te brengen van het terug te betalen bedrag.

7. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum, zonder compensatie. Facturen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet eerder verzonden dan op de dag van levering.

8. Eigendomsvoorbehoud
De door Meijers aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Meijers totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Meijers is gerechtigd in geval opdrachtgever in verzuim is, deze goederen onmiddellijk bij opdrachtgever op te halen c.q. tot zich te nemen.

9. Vorderingen van derden
Opdrachtgever vrijwaart Meijers voor alle schaden, gevolgen en vorderingen van derden, die voorvloeien uit door of namens opdrachtgever gedane onjuiste, misleidende en/of onvolledige opgaven, aanduidingen, inlichtingen, mededelingen en/of aanwijzingen.

10. Verval van vorderingen
Alle vorderingen jegens Meijers tot vergoeding van schade, verlies van vorderingen van derden, boeten of kosten of anderszins, vervallen indien zij niet schriftelijk ter kennisgeving van Meijers zijn gebracht binnen 30 dagen na levering, dan wel nadat opdrachtgever met die vordering bekend was of had behoren te zijn. Elke vordering jegens Meijers vervalt in ieder geval indien deze niet binnen 6 maanden na het ontstaan van die vordering in rechte is vervolgd.

11. Aansprakelijkheid
Meijers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. Ingeval Meijers aansprakelijk zal zijn, zal deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot ten hoogste de overeengekomen waarde van de levering.

12. Ontbinding
Meijers is gerechtigd een overeenkomst terstond, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden ingeval de opdrachtgever; surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, in liquidatie treedt, wordt getroffen door een beslag op zijn goederen, onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikking over zijn vermogen of een substantieel gedeelte daarvan verliest.

13. Garantie
Op de door Meijers geleverde goederen geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn, deze is niet overdraagbaar, van een jaar tenzij deze schriftelijk door Meijers anders wordt vermeld. De garantie geldt niet voor goederen die onjuist gebruikt worden anders dan in de handleiding c.q. gebruiksaanwijzing gesteld wordt. Er is geen garantietermijn op rekmateriaal en elastieken, uitgezonderd fabrieksfouten. Alle kosten gemaakt door Meijers betreffende het vervangen/repareren van goederen die buiten de garantietermijn vallen komen ten laste van de koper, verzend/voorrij/materiaal/loonkosten. De garantie vervalt bij het niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud zoals in de gebruiksaanwijzing gesteld wordt.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Alle overeenkomsten tussen Meijers en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die tussen Meijers en de opdrachtgever mochten ontstaan en/of die onderworpen zijn aan deze voorwaarden, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar Meijers in Nederland is gevestigd.